Soạn bài chữa lỗi chủ ngữ và vị ngữ

Hướng dẫn soạn bài chữa lỗi chủ ngữ và vị ngữ:

 

I. Câu thiếu chủ ngữ 1.

2. Tìm C – V : Chữa câu sai :

– Câu a bỏ từ « Qua » Truyện « Dế Mèn phiêu lưu kí » (C) cho thấy … (V).

– Câu b đúng. Qua truyện « Dế Mèn phiêu lưu kí », em thấy… (V).

II. Câu thiếu vị ngữ. 1.

2. a. Câu đúng : Thánh Gióng (C) cưỡi ngựa sắt (V1), vung roi sắt (V2) xông thẳng vào quân thù (V3)

b. Câu chỉ có chủ ngữ, cần thêm vị ngữ :… rất đẹp

c. Chữa lại : Bạn Lan (C) học giỏi nhất lớp 6A (V). d. Câu đúng : Bạn Lan (C) là người … (V).

III. Luyện tập

1. Đặt câu hỏi: a. Bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay làm gì? – > “Không làm gì nữa” là vị ngữ.

b. Hổ như thế nào? – > “đẻ được” là vị ngữ.

c. Bác tiều già làm sao ? – > « rồi chết » là vị ngữ.

2. Câu sai. a.

b. Sai bởi từ với biến thành phần đáng lẽ là chủ ngữ thành trạng ngữ.

c. Sai vì chưa có vị ngữ.

3. Điền những chủ ngữ thích hợp. a. Tôi b. Chim c. Hoa d. Chúng tôi.

4. Điền chỗ trống:

a. Rất giỏi.

b. Khóc nức nở

c. Nhô lên.

d. Đi cắm trại.

5. Thành hai câu đơn.

a. Chấm câu sau tiếng “con”.

b. Chấm câu sau tiếng “lớn”.

c. Chấm câu sau tiếng “thước”.

Thảo luận cho bài: Soạn bài chữa lỗi chủ ngữ và vị ngữ