REPORTED SPEECH (4): Wh-questions

REPORTED SPEECH (4): Wh-questions

Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân

REPORTED SPEECH (4) – Wh-questions: Lời nói gián tiếp với câu hỏi có từ hỏi

1/- Cách chuyển từ lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp đối với câu hỏi có từ hỏi:
  • Viết lại mệnh đề chính (mệnh đề nằm ngoài dấu ngoặc kép)
  • Thay đổi các đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, đại từ tân ngữ, tính từ sở hữu cho phù hợp.
  • Thay đổi các trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn cho phù hợp.
  • Thêm từ hỏi (wh-word) ngay sau mệnh đề chính. Lúc này từ hỏi trở thành liên từ chứ không phải là từ hỏi.
  • Bỏ dấu hỏi ở mệnh đề phụ và đổi trật tự từ của câu hỏi sang trật tự từ của câu kể
  • Nếu động từ ở mệnh đề chính ở thì quá khứ, thì khi chuyển sang lời nói gián tiếp động từ ở mệnh đề phụ (mệnh đề nằm trong dấu ngoặc kép) phải thay đổi.
  • REPORTED SPEECH (4): Wh-questions

    REPORTED SPEECH (4): Wh-questions

2/
Bảng thay đổi các trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn và thì (tenses) của động từ
(xem phần Reported Speech 2 )
            Ex:      – “Who has been using my computer?” my father said.
                        My father asked who had been using his computer.
She asked “Where are you going for your summer holiday?
She asked where I was going for my summer holiday.

Thảo luận cho bài: REPORTED SPEECH (4): Wh-questions