Phát biểu theo chủ đề

Phát biểu theo chủ đề

Mời các em học sinh tham khảo thêm tài liệu:

Soạn bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm (mẫu 1)

I- Chuẩn bị phát biểu:

1-Xác định nội dung cần phát biểu:

– Tai nạn giao thông đã và đang xảy ra trầm trọng ở nước ta.

– Tai nạn giao thông gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.

– Nguyên nhân của tai nạn giao thông.

– Các giải pháp góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

2– Dự kiến đề cương phát biểu:

– Đề cương:

Phát biểu theo chủ đề

Phát biểu theo chủ đề

+Mở đầu.

+Nội dung.

+Kết luận.

– Để phát biểu chủ động, hiệu quả:

+ Tìm hiểu thêm về đối tượng tham gia hội thảo.

+ Hình dung trước một số tình huống, dự kiến giọng điệu, cử chỉ phù hợp.

II- Phát biểu ý kiến:

– Giới thiệu khái quát nội dung sẽ phát biểu.

– Trình bày nội dung theo đề cương.

– Nói lời kết thúc và lời cảm ơn.

Thảo luận cho bài: Phát biểu theo chủ đề