Đưa ra lời đề nghị với động từ “Suggest”

Đưa ra lời đề nghị với động từ “Suggest”

Mệnh đề phụ Tính ngữ

1/- Suggest + V_ing

Ex:      He suggested going to the cinema tonight.

They suggested helping poor people in the city.

2/- Suggest + (that) + S + should + V

Ex:      She suggests (that) we should help the poor people in the city.

I suggest (that) you should work harder on your promotion.

Đưa ra lời đề nghị với động từ “Suggest”

Đưa ra lời đề nghị với động từ “Suggest”

ADJECTIVE CLAUSES: Mệnh đề phụ tính ngữ

I/-Mệnh đề phụ tính ngữ: là mệnh đề có chức năng như một tính từ: bổ nghĩa cho một danh từ, chủ từ. Mệnh đề phụ tính ngữ thường được bắt đầu với các đại từ quan hệ (relative pronouns) như: who, which, that, where, when, why…. Mệnh đề phụ tính ngữ đứng càng gần danh từ mà nó bổ nghĩa càng tốt.

II/- Cách sử dụng một số đại từ quan hệ

 1. Đại từ quan hệ Who: được dùng để thay thế cho một danh từ chỉ người. Đại từ này thường làm chủ ngữ cho mệnh đề tính ngữ.

Ex:     – The student has answered the question. He is our monitor

The studentwho has answered the question is our monitor.

(mệnh đề trên bổ nghĩa cho danh từ chỉ người “student”)

 1. Đại từ quan hệ Whom: cũng được dùng để thay thế cho một danh từ chỉ người. Đại từ này thường làm tân ngữ cho mệnh đề tính ngữ.

Ex:      – This is the girl. I love her.

This is the girl whom I love. (mệnh đề này bổ nghĩa cho danh từ chỉ người là “gil”)

 1. Đại từ quan hệ Which: được dùng để thay thế cho một danh từ chỉ đồ vật, con vật. Nó có thể làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho mệnh đề tính ngữ.

Ex:      – I dislike reading the books. These books have unhappy endings.

I dislike reading the books which have unhappy endings.

 1. Đại từ quan hệ That: được dùng để thay thế cho cả danh từ chỉ người, đồ vật hoặc con vật. Không được dùng trong mệnh đề phụ tính ngữ không hạn định. (xem phần MĐP tính ngữ không hạn định).

Ex:      The studentwho/that has answered the question is our monitor

I dislike reading the books which/that have unhappy endings.

 1. Đại từ quan hệ Whose: được dùng để thay thế cho các tính từ sở hữu: my, our, their, his, her, và its.

Ex:      – The people complained to the police.
Their cars were damaged.

The people whose cars were damaged complained to the police.

 1. Đại từ quan hệ Where: được dùng để thay thế cho danh từ chỉ nơi chốn. Where = in/at/from  which

Ex:      – We stayed in a hotel. The hotel was very expensive.

The hotel where we stayed in was very expensive.

= The hotel in which we stayed was very expensive.7.
Đại từ quan hệ When: được dùng để chỉ thời gian. When = on/at which

Ex:      – I’m still afraid of the day. On that day the cruel man attacked me.

I’m still afraid of the day when/on which the cruel man attacked me.

Chú ý: Trong các mệnh đề phụ tính ngữ có đại từ quan hệ làm tân ngữ, chúng ta có thể bỏ đại từ quan hệ đi mà không làm thay đổi nghĩa của câu.

 

III/- Các trường hợp rút gọn của mệnh đề phụ tính ngữ

 1. Rút gọn thành cụm hiện tại phân từ (Present participle phrase)-
  Nếu mệnh đề phụ tính ngữ có đại từ quan hệ làm chủ ngữ.

–     Mệnh đề tính ngữ đó mang nghĩa chủ động (active) –
Chúng ta có thể rút gọn thành cụm hiện tại phân từ.

Ex:      – The studentwho has answered the question is our monitor

The student answering the question is our monitor.

 1. Rút gọn thành cụm quá khứ phân từ (Past participle phrase)-
  Nếu mệnh đề phụ tính ngữ có đại từ quan hệ làm chủ ngữ. –
  Mệnh đề tính ngữ đó mang nghĩa bị động (passive

)      –     Chúng ta có thể rút gọn thành cụm quá khứ phân từ.

Ex:     – The hat which is put in my schoolbag is a birthday present.

The hat put in my schoolbag is a birthday present.

– The car which was made in China is very cheap.

The car made in China is very cheap.

IV/- Mệnh đề phụ tính ngữ hạn định và không hạn định

 

Mệnh đề phụ tính ngữ hạn định

(Defining Adjective clause)

Mệnh đề phụ tính ngữ không hạn định

(Non-defining Adjective clause)

-. Rất cần thiết cho nghĩa của câu, chúng ta không được bỏ đi.

-. Không bao giờ bị ngăn cách bởi các dấu phẩy

-. Được bắt đầu bằng bất kì đại từ quan hệ nào.

-. Không cần thiết lắm cho nghĩa của câu, chúng ta có thể bỏ đi mà không làm thay đổi nghĩa.

-. Luôn luôn bị ngăn cách bởi các dấu phẩy.

-. Không bao giờ được bắt đầu bằng đại từ quan hệ THAT.

Ex:     –     She has a sister who works for a foreign company. (she, maybe, has many sister)

She has a sister, who works for a foreign company. (she has only one sister)-
Her brother who has come back from abroad is an experienced engineer.

(She has at least two brother)

Her brother, who has come back from abroad, is an experienced engineer.

(She has only one brother)

Thảo luận cho bài: Đưa ra lời đề nghị với động từ “Suggest”