Chương III: Quy tắc hợp hai lực song song, cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực song song

Chương III: Quy tắc hợp hai lực song song

Chương III: Momen lực là gì? ngẫu lực là gì? Quy tắc momen lực

Quy tắc hợp hai lực song song cùng chiều: hợp của hai lực song song cùng chiều cùng tác dụng vào một vật rắn là một lực song song cùng chiều với hai lực đó và có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực.

Chương III: Quy tắc hợp hai lực song song

Chương III: Quy tắc hợp hai lực song song

1/ Hợp của hai lực song song cùng chiều
Bước 1: bố trí thí nghiệm như hình minh họa, thước dài có các vạch chia kích thước chính xác, treo vào hai đầu của lực kế sau đó treo thêm các quả nặng vào hai điểm A, B rồi đánh dấu lại các vị trí của hai đầu thước.

Cách bố trí thí nghiệm kiểm chứng quy tắc hợp hai lực song song cùng chiều[/caption]
Bước 2: gộp các quả nặng lại sau đó treo lần lượt vào các vị trí khác nhau trên thước sao cho hai đầu thước trùng với hai đầu đã đánh dấu.
Quy tắc hợp hai lực song song, cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực song song
Từ các vị trí treo ta có thể tìm được mối liên hệ giữa các điểm treo, tiến hành thí nghiệm với nhiều vị trí khác nhau ta rút ra được kết luận về quy tắc hợp hai lực song song cùng chiều.

2/ Hợp của nhiều lực song song cùng chiều:
Để tìm hợp lực của các lực F1F1→; F2F2→FnFn→ ta tìm hợp lực của từng cặp lực song song cùng chiều F12=F1+F2F12→=F1→+F2→ sau đó tìm hợp của cặp lực song song F12F12→ với F3F3→ cứ như vậy cho đến FnFn→.

3/ Giải thích về trọng tâm của vật rắn:
Quy tắc hợp hai lực song song, cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực song song

trọng tâm của vật rắn đồng chất là điểm đặt của trọng lực​

Một vật rắn đồng chất ta có thể chia nhỏ vật rắn đó thành các vật rắn vô cùng nhỏ có thể coi như một chất điểm, mỗi chất điểm chịu tác dụng của trọng lực hướng xuống, các trọng lực đó tạo thành hệ các lực song song cùng chiều => vận dụng quy tắc hợp lực song song cùng chiều => hợp của tất cả các trọng lực nhỏ là trọng lực tác dụng lên vật và điểm đặt của nó nằm đúng tại trọng tâm của vật rắn.

4/ Điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực song song
Quy tắc hợp hai lực song song, cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực song song
Cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực song song

Thảo luận cho bài: Chương III: Quy tắc hợp hai lực song song, cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực song song