Chương I: Chuyển động tròn biến đổi đều, gia tốc góc (Bài 10)

Chương I: Chuyển động tròn biến đổi đều, gia tốc góc

Chương I: Công thức cộng vận tốc, tính tương đối của chuyển động (Bài 11)

Chương I: Chuyển động tròn biến đổi đều, gia tốc góc

Chương I: Chuyển động tròn biến đổi đều, gia tốc góc

1/ Chuyển động tròn biến đổi đều:
Chuyển động tròn biến đổi đều là chuyển động có quỹ đạo là đường tròn và tốc độ dài (hoặc tốc độ góc) của vật tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.
2/ Gia tốc của chuyển động tròn biến đổi đều:

a/ Gia tốc tiếp tuyến với đường tròn atat→ đặc trưng cho sự thay đổi về độ lớn của vận tốc:
Chuyển động tròn nhanh dần đều: at↑↑vat→↑↑v→
Chuyển động tròn chậm dần đều: at↑↓vat→↑↓v→
Độ lớn:

at=vvoΔt=ΔvΔtat=v−voΔt=ΔvΔt

b/ Gia tốc hướng tâm: anan→ đặc trưng cho sự thay đổi hướng của vận tốc
Độ lớn:

an=v2Ran=v2R

c/ Gia tốc toàn phần của chuyển động tròn biến đổi đều

a=at+ana→=at→+an→

Độ lớn:

a=a2t+a2na=at2+an2=(ΔvΔt)2+v4R2(ΔvΔt)2+v4R2

d/ Gia tốc góc của chuyển động tròn biến đổi đều: đặc trưng cho tốc độ biến thiên tốc độ góc

γ=ΔωΔtγ=ΔωΔt

Trong đó:

  • Δt = t – to= t :thời gian chuyển động (chọn gốc thời gian to = 0)
  • Δv = v – vo (với vo là vận tốc tại thời điểm ban đầu to)
  • Δω = ω – ωo (với ωo là tốc độ góc tại thời điểm ban đầu to)

3/ Các công thức trong chuyển động tròn biến đổi đều:
tương tự chuyển động thẳng biến đổi đều ta có các công thức sau

Thảo luận cho bài: Chương I: Chuyển động tròn biến đổi đều, gia tốc góc (Bài 10)