Chương I: Chuyển động thẳng nhanh dần đều (Bài 5)

Chương I: Chuyển động thẳng nhanh dần đều (Bài 5)

Chương I: Vận tốc của ánh sáng, Cách xác định khoảng cách trong vũ trụ (Đọc thêm)

Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động thẳng có vận tốc tăng đều theo thời gian.

Chương I: Chuyển động thẳng nhanh dần đều (Bài 5)

Chương I: Chuyển động thẳng nhanh dần đều (Bài 5)

1/ Chuyển động thẳng nhanh dần đều:

Một chiếc xe đua Ford Mustang có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100,8 km/h trong khoảng thời gian 4 giây, thực nghiệm ghi lại được bảng vận tốc của ô tô theo từng thời điểm như sau
Chuyển động thẳng nhanh dần đều

Chọn gốc thời gian t0=0 là lúc xe đang đứng yên v0 = 0; chiều dương là chiều chuyển động của xe.

Trong khoảng thời gian Δt1=t1 – t0=1 – 0=1(s)
độ tăng vận tốc là Δv1=v1 – v0=25,2 – 0 =25,2 km/h=7(m/s)

Trong khoảng thời gian Δt2=t2 – t1=2 – 1=1(s)
độ tăng vận tốc là Δv2=v2 – v1=50,4 – 25,2 =25,2 km/h=7(m/s)

Trong khoảng thời gian Δt3=t3 – t2=3 – 2=1(s)
độ tăng vận tốc là Δv3=v3 – v2=75,6 – 50,4 =25,2 km/h=7(m/s)

Trong khoảng thời gian Δt4=t4 – t3=4 – 3=1(s)
độ tăng vận tốc là Δv4=v4 – v4=100,8 – 75,6 =25,2 km/h=7(m/s)
Gia tốc chuyển động của vật trong các khoảng thời gian

a1=Δv1Δt1a1=Δv1Δt1 = a2=Δv2Δt2a2=Δv2Δt2
= a3=Δv3Δt3a3=Δv3Δt3 = a4=Δv4Δt4a4=Δv4Δt4 = 7 m/s2
=> khi vận tốc tăng đều trong các khoảng thời gian bằng nhau => gia tốc của vật là không đổi

Xét chuyển động thẳng nhanh dần đều của chất điểm bất kỳ trên trục tọa độ như hình vẽ.
Chuyển động thẳng nhanh dần đều
tại thời điểm ban đầu t0 chất điểm có vận tốc v0v0→

tại thời điểm t chất điểm có vận tốc vv→

vì vận tốc tăng đều => v > v0 => Δv=v – vo > 0 => Δv↑↑vΔv→↑↑v→

2/ Biểu thức vận tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều

v=v0 + a.t​

3/Đồ thị vận tốc, thời gian (v,t) của chuyển động thẳng nhanh dần đều

Chuyển động thẳng nhanh dần đều

Thảo luận cho bài: Chương I: Chuyển động thẳng nhanh dần đều (Bài 5)