Chương I: Chuyển động thẳng đều, phương trình chuyển động thẳng đều (Bài 4)

Chương I: Chuyển động thẳng đều, phương trình chuyển động thẳng đều

Chương I:Quãng đường, phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều (Bài 7)

Chuyển động thẳng đều là chuyển động cơ có quĩ đạo là đường thẳng và vận tốc tức thời không đổi trong suốt thời gian chuyển động.

1/ Chuyển động động thẳng đều:
Định nghĩa khác: Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quĩ đạo là đường thẳng và đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau

Chương I: Chuyển động thẳng đều, phương trình chuyển động thẳng đều

Chương I: Chuyển động thẳng đều, phương trình chuyển động thẳng đều

Chọn trục tọa độ như hình vẽ, gốc tọa độ tại điểm O, gốc thời gian to là lúc vật có tọa độ xo. Nếu vật chuyển động cùng chiều dương đã chọn thì v > 0 ngược lại v < 0

2/ Đồ thị của chuyển động thẳng đều
a/ Đồ thị tọa độ thời gian (x,t)

x = x0 + v.t dạng đồ thị giống đồ thị của hàm số y = ax + b trong toán học
Chuyển động thẳng đều, phương trình chuyển động thẳng đều
b/ đồ thị vận tốc theo thời gian (v,t)

vận tốc có giá trị luôn không đổi v = v0 => dạng đồ thị giống với đồ thị của hàm số y = b trong toán học
Chuyển động thẳng đều, phương trình chuyển động thẳng đều

Thảo luận cho bài: Chương I: Chuyển động thẳng đều, phương trình chuyển động thẳng đều (Bài 4)