Xúy Vân Giả Dại ( Kim Nham )

Xúy Vân Giả Dại ( Kim Nham ) (Trích chèo “Kim Nham”) Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Soạn bài Nỗi lòng ( Cảm hoài ) I – GỢI DẪN 1. Thể loại Chèo là một thể...