Soạn bài: “Tôi và chúng ta”

SOẠN BÀI TÔI VÀ CHÚNG TA CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG (Trích cảnh 3) Soạn bài cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ A. YÊU CẦU – Hiểu phần nào tính cách của các nhân vật liêu...