Soạn bài viết đơn

I. Khi cần viết đơn 1. Khi nào hoặc vì sao cần viết đơn – Ví dụ 1: Vì muốn vào Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh. – Ví dụ 2: Khi bị ốm, không đến lớp...