Soạn bài: Hịch tướng sĩ

Soạn bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn Bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta nói chung và Trần Quốc Tuấn nói riêng trong cuộc...

Phân tích bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn

Phân tích bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn Phân tích bài Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn Đề bài: Phân tích – Bình luận về bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn. Bài làm  Nếu...