Cảm nghĩ về bài Tào Tháo uống rượu luận anh hùng

Đề bài: Cảm nghĩ của em về bài Tào Tháo uống rượu luận anh hùng trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung Bài Làm Xem thêm ====>>> Phân tích đoạn Tào Tháo uống rượu luận anh hùng trong...

Tào Tháo uống rượu luận anh hùng

Tào Tháo uống rượu luận anh hùng Lưu Bị là người trầm tĩnh, khôn ngoan, khéo che đậy tâm trạng, tình cảm thật của mình trước kẻ thù, kiên trì, nhẫn nại thực hiện chí lớn phò vua giúp...