Soạn bài: Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)

Soạn bài: Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà) Đây là bài thơ nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam, khẳng định chủ quyền của...