Soạn bài Sơn Tinh, Thủy Tinh

Hướng dẫn soạn bài Sơn Tinh, Thủy Tinh:   I. Đọc – hiểu văn bản. Câu 1.  Chuyện có 3 nội dung : (có thể 7 nội dung như SGK trang 37). + Kén rể + Thử tài +...