Soạn bài: Cảnh khuya và Rằm tháng giêng

Cảnh khuya và Rằm tháng giêng của Hồ Chí Minh Cảnh khuya và Rằm tháng riêng là hai bài thơ thất ngôn tứ tuyệt hay được Bác viết trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Hai bài thơ thể hiện...