Soạn bài quan hệ từ (Hướng dẫn 2)

Soạn bài quan hệ từ (Hướng dẫn 2) Soạn bài từ trái nghĩa I. Hướng dẫn tìm hiểu câu hỏi phần bài học 1. Quan hệ từ Câu 1. Xác định quan hệ từ. Câu a) Từ của Câu...

Soạn bài Quan hệ từ

I – KIẾN THỨC CƠ BẢN. 1 – Thế nào là quan hệ từ? a) Tìm quan hệ từ trong các câu sau: (1) Đồ chơi của chúng tôi chẳng có nhiều.(Khánh Hoài) (2) Hùng Vương thứ mười tám có...