Soạn bài: Nước Đại Việt ta

Soạn bài Nước Đại Việt ta của Nguyễn Trãi Bài nước Đại Việt ta khẳng định lí tưởng yêu nước, thương dân của những nhà lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Hơn thế, đoạn trích còn khẳng định...