Soạn bài nghĩa của câu tiếp theo

Soạn bài nghĩa của câu tiếp theo Soạn bài hầu trời Tiết 2.  Câu 1. Phân tích nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong các câu sau: a. Ngoài này nắng đỏ cành cam Chắc trong ấy nắng...