Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo) Duyên hải Nam Trung Bộ có vị trí quan trọng về Kinh Tế, quốc phòng. Thiên nhiên phong phú tạo điều...

Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (phần 1) Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo) Bài 27: Thực hành kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ IV. Tình hình phát triển...