Mười tay

Mười tay Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Tục ngữ về đạo đức, lối sống Hướng dẫn tìm hiểu bài ca dao Mười tay: I – GỢI DẪN – Mười tay là bài ca dao của dân tộc...