Soạn bài: Hịch tướng sĩ

Soạn bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn Bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta nói chung và Trần Quốc Tuấn nói riêng trong cuộc...

Phân tích bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn

Phân tích bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn Phân tích bài Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn Đề bài: Phân tích – Bình luận về bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn. Bài làm  Nếu...

Soạn bài Hịch Tướng Sĩ

Soạn bài hịch tướng sĩ Soạn bài hành động nói lớp 8 Đọc – hiểu văn bản  Câu 1. Bài hịch có thể chia làm ba đoạn. a. Đoạn 1 : Từ đầu đến ‘… lưu tiếng tốt’ :...

Luyện đề: Hịch tướng sĩ

Luyện đề: Hịch tướng sĩ Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Bài tập về hành động nói 1. Người ta thường viết hịch khi nào ? A. Khi đất nước có giặc ngoại xâm. B. Khi đất nước...