Hướng dẫn soạn bài: Vận nước

Soạn bài: Vận nước của Đỗ Pháp Thuận Vận nước là bài thơ có tên tác giả sớm nhất của văn học Việt Nam cũng là bài thơ sớm nhất về kế sách dựng nước lâu dài. Đây là...