Soạn bài: Đấu tranh cho một thế giới Hòa Bình

Đấu tranh cho một thế giới Hòa Bình Mác-két đã có một lối nói, lối viết rất độc đáo. Những số liệu của ông nêu ra có một sức thuyết phục to lớn, làm cho mọi người, mọi dân...