Soạn bài: Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

Soạn bài: Đấu tranh cho một thế giới hoà bình Mác-két đã có một lối nói, lối viết rất độc đáo. Những số liệu của ông nêu ra có một sức thuyết phục to lớn, làm cho mọi người,...