Soạn bài chân, tay, tai, mắt, miệng

Hướng dẫn soạn bài chân, tay, tai, mắt, miệng (Truyện ngụ ngôn): I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Vì sao cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai, so bì với lão Miệng ? – Cô Mắt, Cậu...