Tả cánh đồng quê em

Đề bài: Tả cánh đồng quê em. Bài làm văn của một học sinh lớp 5 trường tiểu học Thành Minh – Thạch Thành. Quê tôi là một vùng trung du, đồi núi nối đuôi nhau chạy mãi tới...