Soạn bài: Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Soạn bài bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm tiến Duật Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật đã làm sống lại một thời gian khổ, oanh liệt của anh bộ...