Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ

Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ I. Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ Vùng Bắc Trung Bộ (BTB) là một trong 7 vùng kinh tế được Chính phủ giao...